• Prawo handlowe i prawo spółek

    Prawo handlowe (roszczenia przedstawicieli handlowych na wyrównanie i na prowizje, kontrakty handlowe, prawo firm, międzynarodowe umowy o kupno i sprzedaż), Prawo spółek (doradztwo przy założeniu spółek i przy wyborze formy prawnej [spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itd.], Wzory umów spółek, umowy menadżerskie, umowy o cesje udziałów, kupno i sprzedaż przedsiębiorstw, zebranie wspólników)

  • Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego

    Doradztwo i reprenzentacja przy roszczeniach z umów o pożyczki lub umów o zabezpieczenie na pożyczki bankowe (cesje globalne wierzytelności, zajęcie udziałów lub konta bankowego przez wierzyciela, deklaracje o zabezpieczenie,  deklaracje o odstąpieniu rangi, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności), roszczenia o odszkodowanie w przypadku błędnej porady w sprawach lokat, odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy o pożyczki, refinansowania, finansowanie nieruchomości, swap procentowy, list zastawczy

  • Ogólne prawo cywilne

    Dochodzenie roszczeń z umów takich jak umowa o kupno i sprzedaż, umowa o dzieło, umowa najmu / dzierżawy, umowa z architektem, umowy urlopowe itd., badanie umowy i pomoc przy formułowaniu umowy, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami z niewykonania obowiązku lub złamania umowy